Obchodní podmínky

subjektu

Ing.Kristina Hlavatá

se sídlem S.K.Neumanna 1/2008 Praha 8 18200

IČO :03530001

email: info@greedy.cz

k prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu, který je umístěn na internetové adrese http://www.greedy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") subjektu Ing. Kristina Hlavatá, se sídlem S.K.Neumanna 1/2008 Praha 8 18200, identifikační číslo: 03530001, zapsaném v Živnostenském rejstříku od 31.10. 2014, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8  (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webovém rozhraní internetového obchodu na internetové adrese http://www.greedy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu a jeho (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.greedy.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provedené kupujícím na internetové stránce obchodu umístěném na internetové adrese www.greedy.cz, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Z tohoto uživatelského účtu pak může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zboží je také možné objednávat i bez registrace a to z webového rozhraní internetového obchodu umístěnému na internetové adrese www.greedy.cz.

2.2. V rámci registrace a při objednávání zboží na internetovém obchodu, je kupující odpovědný za správnost uvedených údaje. Pokud dojde k jakékoli změně těchto údajů, je kupující povinen tyto změny nahlásit, případně tyto změny aktualizovat v rozhraní svého uživatelského účtu internetového obchodu, pokud je zde zaregistrován. Jinak jsou údaje uvedené kupujícím dále považovány prodávajícím za správné.

2.3. Ke svému uživatelskému účtu má kupující přístup na základě provedené registrace. Přihlášení provádí na základě svého zadaného uživatelského jména a zvoleného hesla. Kupující má povinnost o těchto citlivých údajích k přístupu do jeho uživatelského účtu zachovat mlčenlivost. Prodávající za porušení této povinnosti a důsledků z toho vyplývajících ze strany kupujícího nenese žádnou zodpovědnost.

2.4. Kupující nemá právo poskytovat přístup do uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Pokud kupující nevyužívá svůj uživatelský účet v lhůtě delší nežli 6 měsíců, může prodávající tento účet zrušit. Prodávající má oprávnění provést zrušení uživatelského účtu kupujícího a to na základě porušení podmínek a povinností vyplývající z kupní smlouvy zahrnující obchodní podmínky.

2.6. Kupující bere na vědomí, že v  případě provedení potřebné údržby internetového obchod, mu nebude jeho uživatelský účet v tuto dobu zpřístupněn.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. V rámci internetového obchodu je uveden seznam včetně kategorií veškerého zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, zahrnující ceny těchto jednotlivých položek. Uvedené ceny těchto jednotlivých nabízených položek zahrnujících i související poplatky jsou konečné a jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu.

3.2. V rámci internetového obchodu jsou kromě seznamu zboží a jejích cen, uvedeny informace obsahující podrobnosti o nákladech souvisejících s jejich přepravou, balením, atd. Tyto informace se týkají nákladů, které jsou spojeny s balením a přepravou zboží pouze na území České republiky.

3.3. Pokud kupující chce objednat zboží z internetového obchodu www.greedy.cz ,nejdříve vybere zboží a dá ho vložit do nákupního košíku. Stejným způsobem kupující pokračuje u výběru dalších nabízených položek, až do chvíle kdy chce nákup ukončit a přejít rovnou k objednání zboží. Kliknutím na ikonku nákupního košíku je kupujícímu zobrazeno jím vybrané zboží, a možnosti jeho platby a dopravy. Pokud je kupující rozhodnut ukončit nákup a přejít k objednání, zvolí způsob dopravy a s ním pak spojený způsob platby. Po vybrání způsobu dopravy a s ním spojené platby, může kupující provést objednávku a to na základě objednávkového formuláře.

3.4. V prostředí objednávkového formuláře, je kupujícímu zobrazeno jím objednané zboží uložené v nákupním košíku a políčka pro vyplnění potřebných údajů k odeslání objednávky. Kupující je povinen tyto údaje v objednávkovém formuláři vyplnit správně a tudíž je za to odpovědný. Za nesprávné vyplnění těchto údajů nenese prodávající žádnou odpovědnost. Po vyplnění veškerých potřebných údajů je kupujícímu zobrazen náhled jeho objednávky zahrnující jím objednané zboží, způsob dopravy a platby včetně potřebných údajů k odeslání objednávky. Kupující v tomto bodě má možnost znovu překontrolovat veškeré vyplněné údaje včetně jím vybraného zboží. V případě zjištění chyb ve vyplněných údajích v  rámci objednávkového formuláře, může kupující v tomto bodě tyto chyby v údajích opravit. Po překontrolování všech potřebných údajů kupujícím včetně vybraného zboží, klikne kupující na tlačítko Objednat. Poté se kupujícímu zobrazí automatické sdělení s poděkováním za jím provedenou objednávku a oznámením že mu na uvedený kontaktní e-mail přijde e-mail se potvrzením o obdržení objednávky. V případě špatně zadaného kontaktního e-mailu uvedeného kupujícím, nemůže prodávající zaručit doručení s potvrzení o obdržení objednávky. Stejně tak prodávající nemůže zaručit, že e-mail se potvrzením o obdržení objednávky bude kupujícímu doručen v případě plné e-mailové schránky kupujícího, spamů v e-mailové schránce kupujícího a v dalších podobných případech.

3.5 Okamžikem odeslání objednávky kupujícím a příchozím potvrzením o obdržení objednávky od prodávajícího na uvedený kontaktní e-mail kupujícího, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.6. Kupující je obeznámen s tím, že může objednávat pouze zboží, které se nachází na uvedeném internetovém obchodě.

3.7. Prodávající nemusí uzavřít s kupujícím kupní smlouvu nebo ji dokonce může zrušit, v případě že na straně kupujícího již dříve došlo k porušení podmínek kupní smlouvy.

3.8. Kupující je obeznámen, že náklady vzniklé na objednání zboží zahrnující telefonní komunikaci, e-mailovou komunikaci, nese a hradí vždy sám kupující.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Platba za zboží  zahrnující cenu zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy může být prodávajícímu kupujícím uhrazena následujícím způsobem:

a)  Platba převodem na účet :51-1066360257/0100 Komerční banka a.s.. Doprava zboží je možná prostřednictvím služeb České pošty a to jako Cenné psaní, Balíku do ruky nebo Balíku na poštu v místě určeném kupujícím v objednávce. Manipulační poplatek je již součástí ceny dopravného.

4.2. Ve vymezení nákladů spojených s dodáním zboží, jsou zahrnuty náklady na balení a dodání zboží, které je kupující povinen prodávajícímu uhradit.

4.3. V rámci uzavření kupní smlouvy v souladu s obecně platnými právními předpisy a na základě provedení závazné objednávky kupujícím, je prodávajícím vystaven daňový doklad neboli faktura, který obdrží kupující. Faktura obsahuje fakturační údaje kupujícího a prodávajícího včetně jednotlivých položek objednaného zboží kupujícím. Faktura je kupujícímu zaslána v tištěné podobě spolu s objednaným zbožím. Prodávající není plátce DPH.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující je obeznámen s podmínkami odstoupení od kupní smlouvy, které jsou vymezeny na základě ustanovení § 1837 vyplývajícího ze zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník a ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ aktualizovaný v roce 2014 ). Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě:

a) kupujícím objednané zboží bylo po dodání a následnou manipulací kupujícího nenávratně smíseno s jiným zbožím.

b) pokud kupující při převzetí zboží a jeho následném užívání a manipulací toto zboží poškodil a nemůže jej vrátit v původním stavu, v jakém jej převzal, nemá kupující právo toto zboží odmítnout. Současně se nepřihlíží ke změnám, které byly vyvolány zkoušením zboží z strany kupujícího a to na základě (§ 2151 odst. 3 NOZ). Zároveň platí, že pokud kupující neodmítl zboží ve zkušební době (§ 2151 odst. 3 NOZ) platí, že kupujícím bylo zboží schváleno.

c) v případě že dodání zboží bylo prodávajícím upraveno na základě přání a požadavků ze strany kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ dle NOZ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě zkušební doby odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě že kupující chce v rámci zkušební doby odstoupit od kupní smlouvy, musí být toto odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu podnikání prodávajícího nebo na jeho e-mailovou schránku a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14. pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese veškeré náklady na vrácení zboží, které prodávající na ně vynaložil a to i v případě kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek, prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení kupujícím od kupní smlouvy prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet určeným kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než bude zboží kupujícím prodávajícímu vráceno nebo dokud kupující neprokáže, že dané zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující je obeznámen s tím, že pokud jím bude zboží vráceno a bude v poškozeném stavu:

a) vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody

b) prodávající je oprávněn tuto úhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak tak prodávajícím je určen způsob doručení objednaného zboží kupujícímu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující dodané zboží nepřevezme, má prodávající oprávnění od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující podpisem dodacího listu potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, ZÁRUKA,

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními NOZ).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady a že je prodávané zboží ve shodě s kupní smlouvou:

a) zboží má vlastnosti, které si obě strany ujednaly a pokud toto ujednání chybí pak má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které vychází z očekávání na straně kupujícího, jenž bylo stanoveno s ohledem na povahu zboží a reklamy na něj provedené.

b) zboží splňuje požadavky týkající se jeho užitných vlastností a jakosti a to na základě obecně platných právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti odpovídá účelu pro, které má být zboží používáno

 

7.3. Pokud není zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na to, aby mu prodávající zbytečných odkladů uvedl zboží do stavu odpovídajícího podmínkám kupní smlouvy a to bezplatně a to na základě požadavků ze strany kupujícího následujícími možnostmi:

a) výměnou zboží

b) opravou zboží

c) pokud nelze provést ani jednu z výše uvedených možností pak má kupující možnost požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Pokud však kupující věděl už před převzetím zboží, že zboží není ve shodě s kupní smlouvou nebo tuto neshodu s kupní smlouvou způsobil sám, pak kupujícímu nevzniká na nárok na vrácení kupní ceny, uplatnění slevy nebo odstoupení od kupní smlouvy. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo pokud to neodporuje povaze zboží.,

7.4. V případě že zboží nespadá do kategorie rychle se kazícího nebo nejde o použité zboží, odpovídá prodávající za veškeré vady, které se projeví jako neshodné s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese u prodávajícího S.K. Neumanna 1/2008 Praha 8 18200. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.3.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další dobrovolně poskytnuté údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a to pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

9.4. Kupující je obeznámen s tím, že je povinen své osobní údaje (v rámci registrace, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v prostředí  internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav kdy se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

9.9. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty v čl 9.8. odstavec b) shledána  za oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní musí neprodleně závadný stav. Pokud prodávající nebo zpracovatel nevyhoví žádosti kupujícího, má kupující právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud kupující zažádá o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na kupujícím uvedený kontaktní e-mail kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na uvedený kontaktní e-mail kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Pokud to nebude stanoveno jinak, tak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to e-mailovou formou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu e-mailového kontaktu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena následujícími možnostmi:

a) v případě doručování e-mailovou formou a to okamžikem jejího přijetí na server příslušné e-mailové schránky integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě že se bude jednat o osobní doručování nebo doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, nebude-li chtít adresát popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ing. Kristina Hlavatá, S.K. Neumanna 1 /2008 Praha 8 18200, adresa e-mailová kontaktní adresa info@greedy.cz, telefon +420 777 12 00 53.

 

V Praze, dne 31.10.2014